استابلایزرهای گوشتی

يكي از عملكردهاي افزودني هاي غذايي حفظ قوام محصول و همچنين بهبود احساس در دهان است. به عنوان مثال امولسيفايرها به محصولات غذايي يك بافت ثابت داده و از جدا شدن آنها جلوگيري مي كند، در حالي كه تثبيت كننده ها و غليظ كننده ها بافت يكنواختي ايجاد مي كنند تا انتظار مصرف كننده را برآورده كنند.

تثبيت كننده ها به طور معمول براي بهبود ضخيم شدن، احساس خوب در دهان، پايداري ساختار محصول، ظرفيت اتصال آب،قوام خامه اي و ويسكوزيته استفاده مي شوند.

تثبيت كننده هاي مورد استفاده براي افزايش ماندگاري محصولات غذايي با جلوگيري از حمله ميكروبي به آنها، استابلايزر گريد غذایی و گوشتی ناميده مي شوند.

استابلايزرها مي توانند رنگ مواد غذايي را تثبيت، حفظ يا تشديد كنند و توانايي اتصال مواد غذايي را افزايش مي دهند تا امكان اتصال قطعات غذايي به مواد غذايي بازسازي شده را فراهم كنند

به عنوان مثال صمغ زانتان اغلب در نوشيدني هاي تهيه شده با مركبات و در نوشيدني هاي با طعم ميوه براي ايجاد بافتي مطلوب و به عنوان تثبيت كننده بو و عطر و طعم استفاده مي شود.