انواع استارتر

استارترها بصورت مستقیم به شیری که جهت پنیرسازی یا تهیه ماست آماده شده است افزوده میگردد. این استارترها بسته به سایزی که روی پاکت ذکر شده برای حجم مشخصی از شیر کاربرد دارد و در حین پر شدن تانک فرآوری از شیر پاستوریزه و زمانی که شیر به همزن تانک رسید استارتر به شیر افزوده می شود و مدت کمی نیز پس از پر شدن کامل تانک نیز همزدن ادامه دارد تا وقتی که اطمینان حاصل شود پودر به طور یکنواخت در داخل شیر پخش شده است و پس از آن بسته بندی یا ادامه فرایند دنبال میگردد. معمولا استارترهای مایع بالک PH را دیرتر کاهش می دهند. این امر طولانی بودن زمان جهت آبگیری استارتر و آداپتاسیون با شرایط محیطی لازم است.

از این رو  محیط  کشت را باید ابتدا در دمای 85 – 90 درجه سانتی گراد به مدت حدود30 – 45 دقیقه حرارت داد و سپس تا دمای تلقیح سرد کرد. ( دمای تلقیح برای مزوفیل ها 20 – 30 درجه سانتی گراد و برای ترموفیل ها حدود 37 – 45 درجه سانتی گراد است ). سپس کل بسته استارتر را باید به آن افزود تا عمل تخمیر آغاز گردد. پس از گذراندن زمان تخمیر و رسیدن PH مطلوب استارترها , اگر بخواهند از استارتر تا 6 ساعت بعد استفاده کنند آن را تا دمای 10 – 12 درجه در غیر اینصورت تا حدود 4 درجه سرد می کنند ولی هر استارتری ( چه مزوفیل و چه ترموفیل ) دمای اپتیممی دارد که با تجربه بدست می آید و باید در پاساژها ثبات دمایی وجود داشته باشد.

 

انواع استارتر :

استارتر ماست

استارتر پنیر

استارتر دوغ